McGill University graduates wearing doctoral robes

पिएचडी अङ्ग्रेजी: (Doctor of Philosophy), अथवा संक्षेपमा (PhD या Ph.D.) विश्वविद्यालयहरूद्वारा प्रदान गरिएको उच्च शैक्षणिक डिग्री हो।

तोकिएको योग्यता प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट अनुमति लिई अनुसन्धानपूर्ण शोधग्रन्थ तयार गरेर स्वीकृत भएमा दिइने विशेष उपाधि हो।