मुख्य सूची खोल्नुहोस्

पत्रे चट्टान तीन मुख्य चट्टानको प्रकार मध्ये एक हो । बाँकी दुई प्रकारहरू आग्नेय चट्टानपरिवर्तित चट्टान हुन् ।