पटना विश्वविद्यालय

पटना विश्वविद्यालय भारतको राज्य बिहारको पटनामा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

पटना विश्वविद्यालय भारतको राज्य बिहारको पटनामा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।