नेपालमा पाइने सरीसृपहरूको सूची

नेपालमा पाइने सरीसृपहरूको सूचीमा नेपालमा सुचीकृत भएका सरीसृपहरू पर्दछन्।

गण: क्रोकोडिलियासम्पादन

गण: स्क्वामाटासम्पादन

उपगण: ल्यासेर्टिलियासम्पादन

उपगण: सर्पेन्टिजसम्पादन

  • परिवार: टाफ्लोपिडा


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन