दक्षिण गारो हिल्स जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

दक्षिण गारो हिल्स जिल्ला भारतीय राज्य मेघालयको एउटा जिल्ला हो।