ne यो प्रयोगकर्ता मातृभाषा जस्तै नेपाली जान्नु हुन्छ।