ne यो प्रयोगकर्ता मध्यवर्ती स्तरको नेपाली जान्नु हुन्छ।