ne यो प्रयोगकर्ता आधारभूत स्तरको नेपाली जान्नु हुन्छ।