टेन डाउनिङ स्ट्रिट

टेन डाउनिङ स्ट्रीड बेलायतको प्रधानमन्त्री बस्ने भवन हो ।

टेन डाउनिङ स्ट्रीड