टू जेन्टलम्यान अफ वेरोना

टू जेन्टलम्यान अफ वेरोना महान अङ्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियरद्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध अङ्रेजी नाटक हो।

Two Gentlemen of Verona by Angelica Kauffman (1789).