जीवित प्राणीको चेतना अथवा दिमाग हुने शरीरको माथिल्लो भाग।