जामताडा जिल्ला

जामताडा जिल्ला भारतीय राज्य झारखंडको एउटा जिल्ला हो।