चतरा जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

चतरा जिल्ला भारतीय राज्य झारखंडको एउटा जिल्ला हो।