गुमला जिल्ला

भरात को जिल्ला हो

गुमला जिल्ला भारतीय राज्य झारखंडको एउटा जिल्ला हो।