गन्ध मानिस वा अन्य जनावरको सुँघ्ने क्षमताको कारण थाहा पाउने कुरा हो ।