गणितज्ञ

गणित को धेरै ज्ञान भएको व्यक्ति

गणितज्ञ त्यस व्यक्तिलाई भनिन्छ जसको अध्ययन र अनुसंधानको प्राथमिक क्षेत्र गणित हुन्छ।

लियोनार्ड यूलर एकजना प्रसिद्ध गणितज्ञ
सर आईजक न्यूटन एकजना प्रसिद्ध गणितज्ञ .