मुख्य सूची खोल्नुहोस्
Ger van Elk, Symmetry of Diplomacy, 1975, Groninger Museum.

कुनै पनि कार्य वा समस्यालाई नराम्रो शब्द वा व्यवहार प्रयोग नगरी सम्पादन गर्ने तरीकालाई कूटनीति भनिन्छ। कूटनीति शब्द खासगरी देश देशबीच हुने सम्बन्ध सँग जोडिने गर्दछ।