मुख्य सूची खोल्नुहोस्

कालो एक रंगको नाम हो जुन कालो हुन्छ। उदाहरणार्थ: