कालीकट विश्वविद्यालय

भारतको एक विश्वविद्यालय हो

कालीकट विश्वविद्यालय भारतको राज्य केरलको कालीकटमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।