काइँयो
भारतको पन्जाबमा प्रयोग गरिने काठको काइँयो

काइँयो कपाल कोर्न प्रयोग गरिने साधन हो ।