कम्प्युटर भाषा

कम्प्युटरमा प्रयोग गरिने भाषा वा कम्प्युटरले बुझ्ने भाषालाई कम्प्युटर भाषा भनिन्छ। कम्प्युटर भाषा तीन प्रकारका छन्।