एनिमेसन भन्नले चित्र हरूको समयओजन वा बस्तुको ठाउँ चलचित्रकरण गर्नु हो जस्बाट बस्तु चल्यामान भाको भन पर्छ।

Joy & Heron - Animated CGI Spot by Passion Pictures