इकोलोजी

जीवहरू र वनस्पति सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन

परिस्थितिकीको अध्ययन एवं प्रकृति अनि त्यसको संरचना विषयको अध्ययनलाई इकोलोजी भनिन्छ।