आँधी धूलो र पातपतिङ्गर उडाउँदै, रूखबुट्टा र घरहरू हल्लाउँदै र लतार्दै वेगसित चलेकोपानीको थोप्ला परेकोवा नपरेको बतास; हुरी; आँधीबेहरी ।

A shelf cloud associated with a heavy or severe thunderstorm over Enschede, Netherlands
Desert Storms are usually accompanied by violent winds, and pass rapidly