अस्थि विज्ञान

हड्डीहरू विषयको अध्ययनलाई अस्टियोलोजी भनिन्छ।