अर्धव्यास

अर्धव्यास

अर्धव्यास वृतको परिधि देखि केन्द्र सम्मको दुरी ।