अर्थविज्ञान

भाषाविज्ञानका अन्तर्गत अर्थविज्ञान वा 'शब्दार्थविज्ञान' (Semantics) शब्दहरुका अर्थबाट सम्बन्धित विद्या हो।

बाहरी लिङ्कहरूसम्पादन