व्यक्ति वा समुहले कानुनी, सामाजिक वा जातीय रूपमा पाउने स्वतन्त्रता हो।