अङ्क यस्तो चिह्न हो जुन संख्याहरू लेखनको काम आउछन् । दासमिक पद्धतिमा शून्य देखि लिएर नौ सम्म ( ० देखि ९ सम्म ) कुल दस अङ्क प्रयोग गरिन्छ । त्यहि प्रकार षोडसी पद्धति (hexadecimal system) मा शून्य देखि लिएर ९ सम्म एवं A देखि लिएर F कुल १६ अङ्क प्रयुक्त हुन्छन् । द्विक पद्धतिमा केवल ० र १ देखि नै सारा संख्याहरू अभिव्यक्त गरिन्छन् ।

हिन्दू-अरबी अङ्क पद्धति; प्रथम सहस्राब्दी ईसापूर्वको अशोकको शिलालेखहरूमा यिनी अङ्कहरूको प्रयोग गरेकोको भेटिन्छ ।

नेपाली भाषामा अङ्कहरू एवं ठूलो संख्याहरूको उच्चारण तल दिइएको छ ।

 • एक (१)
 • दुई (२)
 • तीन (३)
 • चार (४)
 • पाँच (५)
 • छ (६)
 • सात (७)
 • आठ (८)
 • नौ (९)
  • दस (१०)

अङ्कहरू द्वारा लेखएका ठूलो संख्याहरू (दासमिक पद्धति)सम्पादन

 • एघार (११)
 • बाह्र (१२)
 • तेह्र (१३)
 • चौध (१४)
 • पन्द्र (१५)
 • सोह्र (१६)
 • सत्र (१७)
 • अठार (१८)
 • उन्नाइस (१९)
  • बीस (२०)
 • एक्काइस (२१)
 • बाइस (२२)
 • तेइस (२३)
 • चौबीस (२४)
 • पच्चीस (२५)
 • छब्बीस (२६)
 • सत्ताइस (२७)
 • अट्ठाइस (२८)
 • उनन्तीस (२९)
  • तीस (३०)
 • एक्तीस (३१)
 • बत्तीस (३२)
 • तेत्तीस (३३)
 • चौंतीस (३४)
 • पैंतीस (३५)
 • छत्तीस (३६)
 • सैंतीस (३७)
 • अडतीस (३८)
 • उनन्चालिस (३९)
  • चालीस (४०)
 • एकचालीस (४१)
 • बयालीस (४२)
 • तिर्चालिस (४३)
 • चवालिस (४४)
 • पैंतालिस (४५)
 • छयालिस (४६)
 • सत्चालिस (४७)
 • अडचालीस (४८)
 • उनन्चास (४९)
  • पचास (५०)
 • एकाउन्न (५१)
 • बाउन्न (५२)
 • तिर्पन्न (५३)
 • चौवन्न (५४)
 • पचपन्न (५५)
 • छप्पन्न (५६)
 • सत्ताउन्न (५७)
 • अन्ठाउन्न (५८)
 • उनन्साठी (५९)
  • साठी (६०)
 • एकसठ्ठी (६१)
 • बैसठ्ठी (६२)
 • तिर्सठ्ठी (६३)
 • चौंसठ्ठी (६४)
 • पैंसठ्ठी (६५)
 • छैसठ्ठी (६६)
 • सडसठ्ठी (६७)
 • अडसठ्ठी (६८)
 • उन्ननसत्तरी (६९)
  • सत्तरी (७०)
 • एकहत्तर (७१)
 • बहत्तर (७२)
 • तिहत्तर (७३)
 • चौरहत्तर (७४)
 • पचहत्तर (७५)
 • छहत्तर (७६)
 • सतहत्तर (७७)
 • अठहत्तर (७८)
 • उनासी (७९)
  • अस्सी (८०)
 • एकासी (८१)
 • बयासी (८२)
 • तिरासी (८३)
 • चौरासी (८४)
 • पच्चासी (८५)
 • छयासी (८६)
 • सतासी (८७)
 • अठासी (८८)
 • उनन्नब्बे (८९)
  • नब्बे (९०)
 • एक्याननब्बे (९१)
 • बयाननब्बे (९२)
 • तिरानब्बे (९३)
 • चौरानब्बे (९४)
 • पन्च्चानब्बे (९५)
 • छयानब्बे (९६)
 • सन्तानब्बे (९७)
 • अन्ठानब्बे (९८)
 • उनान्सय (९९)
  • सय (१००)
 • (एक) हजार १,००० (१०००)
 • (एक) लाख १,००,००० (१०००००)
 • (एक) करोड १,००,००,००० (१००००००)
 • (एक) अरब १,००,००,००,००० (१०००००००००)
  • दस अरब
  • खरब
  • दस खरब
  • नील
  • दस नील
  • पद्म
  • दस पद्म
  • शङ्ख
  • दस शङ्ख
  • महाशङ्ख
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अंक&oldid=665544" बाट अनुप्रेषित