अङ्क यस्तो चिह्न हो जुन संख्याहरू लेखनको काम आउछन् । दासमिक पद्धतिमा शून्य देखि लिएर नौ सम्म ( ० देखि ९ सम्म ) कुल दस अङ्क प्रयोग गरिन्छ । त्यहि प्रकार षोडसी पद्धति (hexadecimal system) मा शून्य देखि लिएर ९ सम्म एवं A देखि लिएर F कुल १६ अङ्क प्रयुक्त हुन्छन् । द्विक पद्धतिमा केवल ० र १ देखि नै सारा संख्याहरू अभिव्यक्त गरिन्छन् ।

हिन्दू-अरबी अङ्क पद्धति; प्रथम सहस्राब्दी ईसापूर्वको अशोकको शिलालेखहरूमा यिनी अङ्कहरूको प्रयोग गरेकोको भेटिन्छ ।

नेपाली भाषामा अङ्कहरू एवं ठूलो संख्याहरूको उच्चारण तल दिइएको छ ।

 • एक (१)
 • दुई (२)
 • तीन (३)
 • चार (४)
 • पाँच (५)
 • छ (६)
 • सात (७)
 • आठ (८)
 • नौ (९)
  • दस (१०)

अङ्कहरू द्वारा लेखएका ठूलो संख्याहरू (दासमिक पद्धति) सम्पादन गर्नुहोस्

 • ११ एघार
 • १२ बाह्र
 • १३ तेह्र
 • १४ चौध
 • 15 पन्ध्र
 • १६ सोह्र
 • १७ सत्र
 • १८ अठार
 • १९ उन्नाइस
  • २० बीस
 • २१ एक्काइस
 • २२ बाइस
 • २३ तेइस
 • २४ चौबीस
 • २५ पच्चीस
 • २६ छब्बीस
 • २७ सत्ताइस
 • २८ अट्ठाइस
 • २९ उनान्तीस
  • ३० तीस
 • एकतिस(३१)
 • बत्तीस (३२)
 • तेत्तीस (३३)
 • चौंतीस (३४)
 • पैंतीस (३५)
 • छत्तीस (३६)
 • सैंतीस (३७)
 • अड्तीस (३८)
 • उनान्चालिस (३९)
  • चालीस (४०)
 • एकचालीस (४१)
 • बयालीस (४२)
 • त्रिचालिस (४३)
 • चौवालिस (४४)
 • पैंतालिस (४५)
 • छियालिस (४६)
 • सड्चालिस (४७)
 • अड्चालीस (४८)
 • उनान्पचास (४९)
  • पचास (५०)
 • एकाउन्न (५१)
 • बाउन्न (५२)
 • त्रिपन्न (५३)
 • चौवन्न (५४)
 • पचपन्न (५५)
 • छप्पन्न (५६)
 • सन्ताउन्न (५७)
 • अन्ठाउन्न (५८)
 • उनान्साठी (५९)
  • साठी (६०)
 • एकसठ्ठी (६१)
 • बैसठ्ठी (६२)
 • त्रिसठ्ठी (६३)
 • चौंसठ्ठी (६४)
 • पैंसठ्ठी (६५)
 • छैसठ्ठी (६६)
 • सड्सठ्ठी (६७)
 • अड्सठ्ठी (६८)
 • उनान्सत्तरी (६९)
  • सत्तरी (७०)
 • एकहत्तर (७१)
 • बहत्तर (७२)
 • त्रिहत्तर (७३)
 • चौहत्तर (७४)
 • पचहत्तर (७५)
 • छिहत्तर (७६)
 • सतहत्तर (७७)
 • अठहत्तर (७८)
 • उनासी (७९)
  • अस्सी (८०)
 • एकासी (८१)
 • बयासी (८२)
 • त्रियासी (८३)
 • चौरासी (८४)
 • पचासी (८५)
 • छियासी (८६)
 • सतासी (८७)
 • अठासी (८८)
 • उनानब्बे (८९)
  • नब्बे (९०)
 • एकानब्बे (९१)
 • बयानब्बे (९२)
 • त्रियानब्बे (९३)
 • चौरानब्बे (९४)
 • पन्चानब्बे (९५)
 • छियानब्बे (९६)
 • सन्तानब्बे (९७)
 • अन्ठानब्बे (९८)
 • उनान्सय (९९)
  • सय (१००)
 • (एक) हजार १,००० (१०००)
 • (एक) लाख १,००,००० (१०००००)
 • (एक) करोड १,००,००,००० (१००००००)
 • (एक) अरब १,००,००,००,००० (१०००००००००)
  • दस अरब
  • खरब
  • दस खरब
  • नील
  • दस नील
  • पद्म
  • दस पद्म
  • शङ्ख
  • दस शङ्ख
  • महाशङ्ख