हिमाल (स्पष्टता)

  • हिमाल भन्नाले हिमालय बुझ्न सकिन्छ।
  • हिमाल भन्नाले पहाडी भागहरूलाई पनि बुझ्न सकिन्छ।