अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ: स्वरवर्ण हुन्। अ, इ, उ मूल स्वर हुन् भने अरु वर्ण मूल स्वरको जोडबाट बनेका हुन्।