यो नोवल द्वारा प्रावर्धित लिनक्स वितरण हो। यसका प्रमुख दुई प्रकार छन्।