तरकारीको रूपमा खाने कृषि उत्पादनलाई सागसब्जी भनिन्छ।