समुद्र

नुननिलो पानी ठूलो भाग
(समुन्द्र बाट पठाईएको)

नुनिलो पानीको विशाल संग्रहलाई समुन्द्र भनिन्छ। पृथ्विको कुल क्षेत्रफल को ३ भाग जमिन समुन्द्रले ढाकेको छ ।

समुन्द्री दृश्य