कम्प्युटरलाई काम गर्नको लागि दिइने निर्देशनहरू (Instructions) को समूहलाई प्रोग्राम भनिन्छ। त्यस्ता कम्प्युटर प्रोग्रामहरूको समूहलाई नै सफटवेयर भनिन्छ। सफटवेयर कम्प्युटर लाई कुनै पनि काम कसरी गर्ने भन्ने कुराको विस्तृत जानकारी दिन्छ । सफ्टवेर हार्डवेर माथी काम गर्ने गर्छ ।

Operating system placement.svg