संयुक्त फलन

यदि फलनहरू भए Aबाट C मा परिभाषित गरिएको फलनलाई f र g को संयुक्त फलन(Composite Function) भनिन्छ यसलाई gof ले जानिन्छ

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन