चन्द्र क्यालेन्डर (Lunar Calendar) अनुसार चन्द्रमासको एउटा पक्षको छैटौँ दिन।