संस्कृत भाषी प्रयोगकर्ताहरुको श्रेणी

श्रेणी 1सम्पादन

यदी तपाईलाई संस्कृत भाषाको साधारण जानकारी छ भने आफ्नो प्रयोगकर्ता पृष्ठमा {{User sa-1}} राख्नुहोला।

श्रेणी 2सम्पादन

यदी तपाई मध्यम स्तरको संस्कृत भाषा जान्नु हुन्छ भने आफ्न प्रयोगकर्ता पृष्ठमा {{User sa-2}} राख्नुहोला।

श्रेणी 3सम्पादन

यदी तपाईलाई संस्कृत भाषाको उत्तम जानकारी छ भने आफ्नो प्रयोगकर्ता पृष्ठमा {{User sa-3}} राख्नुहोला।