व्यापारिक भवन

व्यापारिक भवन भन्नाले व्यापारिक प्रयोजनको भवन बुझिन्छ जसमा कार्यालय , पसलहरू गोदमहरू रहेका हुन्छन् |