कुनै एक जना मानिस बुझाउनलाई व्यक्ति भनिन्छ। तर दर्शनशास्त्रले सजीव वा निर्जिव दुवैलाई व्यक्ति मानेको छ।