"बुद्ध धर्म" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

कुनै सम्पादन सारांश छैन
कुनै सम्पादन सारांश छैन
चिनोहरू: भिजुअल एडिटर मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन
कुनै सम्पादन सारांश छैन
चिनोहरू: भिजुअल एडिटर मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन
<big>८. मसहला प्रसत िकरात्मक दृसष्टकोण पाइन्छ र्नेहत्या सहांिार</big>
 
<br /> बौद्ध धर्मका सम्प्रदायहरू
<br />
 
 
बौद्ध धमवको सर्काि िगै यिका सर्सर्न्न िबप्रदायको सर्काि र्एकोपाइन्छ । बौद्ध धमवको
 
िमयमा स्र्यम बद्धु
 
लेआफ्नो दशवनको व्याख्या र सर्श्लेर्ण गरर अगासड बिाइएको पाईन्छ
 
। यिरी सर्काि र्एको कारण यिलाई अझ बझु
 
नको लासग यिको सर्सर्न्न िबप्रदायको
 
सर्काि गररएको छ जिलाई सनबन प्रस्त
 
 
त गररएको छ ।
 
१. सहनयान ि िबप्रदाय
 
२. महायान िबप्रदाय
 
३. बज्रयान िबप्रदाय
 
४. त िबप्रदाय
 
५. लामा िबप्रदाय
 
यी ५ िबप्रदाय मध्य प्रमख तीन िबप्रदायलाई सनबम ब्याख्या गररएको छ ।
 
=== बोधि ===
गौतम बुद्धबाट पाएको ज्ञानतालाई [[बोधि]] भनिन्छ । मानिन्छ कि बोधि पाए पछि नैं संसारबाट छुटकारा पाइनछ । सारा पारमिताहरू (पूर्णताहरू)को निष्पत्ति, चार आर्य सत्यहरूको सारा सोच, र कर्मका निरोधबाट नैं बोधि पाएर जान सकिन्छ । त्यस समय, लोभ, दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा, र आत्मांमा विश्वास सबै गायब भएर जान्छन् । बोधिका तीन स्तर हुन्छन्: [[श्रावकबुद्ध|श्रावकबोधि]], [[प्रत्येकबुद्ध|प्रत्येकबोधि]], र [[सम्यकसंबुद्ध|सम्यकसंबोधि]]। सम्यकसंबोधि बौध धर्मको सबै भन्दा उन्नत आदर्श मानिन्छ ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/737512" बाट अनुप्रेषित