विद्युत परिपथ

विद्युत स्रोत, विद्युत लोड, सुचालक तार, स्विच,फ्युज आदि जडान गरी विद्युत निरन्तर बहन सक्ने गरी तयार पारिएको पथलाई विद्युत परिपथ भनिन्छ ।

Simple electric circuit.png