भ्याकुम(शुन्य)मा कुनै पनि तरङ्गहरू प्रसारणहुने प्रकृया।अरु प्रसारणहुने प्रकृयामा