विकिपिडिया:उत्कृष्ट लेखहरू/आवेदनहरू

मुख्यआवेदनहरूमापदण्डवार्तालापसूचीसमन्वय समिति
Symbol support vote.svg
विकिपिडिया उत्कृष्ट लेखको लागी आवेदनहरू यहाँ राखन सक्नुहुन्छ । त्यो आवेदनहरू मतदान पूर्व उत्कृष्ट लेखका मापदण्डहरू अनुसार तयार भए नभएको पुनरावलोकन गर्दै स्वीकृति तथा अस्वीकृति उत्कृष्ट लेख समन्वय समितिद्वारा गरिनेछ ।

हाल उत्कृष्ट लेखको लागि आवेदनहरूसम्पादन

कृपया नयाँ आवेदन शीर्ष भागमा राख्नुहोस् ।