मुख्य सूची खोल्नुहोस्

दीइएको सङ्ख्या वर्गमूल भन्नाले तेस्तो सङ्ख्या बुझिन्छ । जस्सले आफैलाई गुणन गर्दा दिइएको सङ्ख्या आउंछ । एउटा सङ्ख्या x को धनात्मक बगमूल लाई √x ले जनाइन्छ जस्तैः ३६ को बर्गमूल √(६ *६ ) =६

वर्ग , वर्ग मूल