राप्ती भन्नाले निम्न कुराहरूलाई जनाउँछ।

रापती नदीराप्ती नदी दुइ भिन्दा भिन्दै नदीहरू हुन।