मेची (स्पष्टता)

मेची भन्नाले निम्न लिखित कुराहरू बुझाउनसक्छ: