मेक्लेनबर्ग-वोर्पोमेर्न


मेक्लेनबर्ग-वोर्पोमेर्न जर्मनीको एउटा राज्य हो।