मेक्लेनबर्ग-वोर्पोमेर्न

मेक्लेनबर्ग-वोर्पोमेर्न जर्मनीको एउटा राज्य हो।