मजदूर शब्दसँग मिल्ने शीर्षक भएका लेखहरू निम्न छन् :

मजदूर (पत्रिका)

मजदूर बाटो (पत्रिका)

मजदूर पथ प्रदर्शक (पत्रिका)

मजदूर पार्टी (उरुगुए)