भवानी भगवानको महिला स्वरूप हो। प्राय: यो शब्दले माता दुर्गालाई ईंगीत गरिन्छ।